Adorační den

11.06.2019


Ve středu 12. června 2019

v kostele Povýšení svatého Kříže.

Zahájení mší sv. v 10:00, následuje

celodenní výstav Nejsvětější Svátosti.

Liturgie slova: O ustanovení eucharistie

1. čt. Ex 12,21 - 27 * Když Hospodin uvidí krev na břevnu a obou veřejích, přejde vchod domu.

Zpěv žalmu 116 * Kalich požehnání je společenstvím krve Kristovy

2. čt. 1. Kor 11,23 - 26 * Kdykoli jíte tento chléb a pijete z tohoto kalicha, zvěstujete smrt Páně.

Evangelium: Mk 14, 12-16. 22-26 * To je mé tělo. To je má krev.

15:00 - společná modlitba korunky Božího milosrdenství

Rozjímání Božího slova: Eucharistie - oběť kříže, smlouva nová a věčná.

Jan 19,31 - 37 * Probodli mu kopím bok a vyšla krev a voda

Závěr adoračního dne ve farním kostele v 17:30.

Te Deum a svátostné požehnání, mše sv.

Liturgie slova: Život z eucharistie

1. čt. Dt 8,2 - 3,14b - 16a * Dal ti pokrm, který jsi neznal ani ty ani tvoji otcové.

Žalm 145 * Otvíráš svou ruku a sytíš nás Hospodine.

2. čt. 1. Petr 1,17-21 * Byli jste vykoupeni drahou krví Krista, neposkvrněného beránka.

Evangelium: Mk 14, 12-16. 22-26 * To je mé tělo. To je má krev.

Prosím, aby farníci zajistili adorační služby od 11:00 do 17:30

Zapište se na uvedené časy vždy aspoň dva.

Můžete přijít podpořit Blazické farníky na adoraci nebo na mši sv. také z farnosti Soběchleby a Paršovice.

"Eucharistie je naše posvěcení". Adorace je pro farnost školou modlitby a příležitostí k prohloubení osobního vztahu k Pánu Ježíši, má přispět k Boží oslavě a vyprosit nám mnoho milostí potřebných k duchovní obnově našich farností, diecéze a společnosti. Je to zároveň den modliteb farnosti za bohoslovce.