Neděle Božího milosrdenství

27.04.2019

Pozvání na neděli Božího milosrdenství do Soběchleb.Mši sv. v 15:00 bude sloužit Mons. Antonín Basler, pomocný biskup.Přijďte se modlit za milost Božího milosrdenství pro nás i pro ty, kteří ho nejvíce potřebují.Pozvěte i své známé.Prosím kněze děkanátu o zmínce v nedělních ohláškách. Pozvěte je do Soběchleb,pokud nekonáte ten den pobožnost k Božímu milosrdenství.Tento den je obdařen plnomocnými odpustky a dalšími milostmi milosrdného Ježíše.29. června 2002 vydal Svatý stolec dekret, kterým udělil Jan Pavel II. plnomocné odpustky všem, kteří se o Slavnosti Božího Milosrdenství zúčastní v chrámě jakékoliv pobožnosti k Božímu Milosrdenství. V dekretu se mimo jiné praví: Nejvyšší velekněz vedený horoucí touhou co nejvíce podpořit u křesťanského lidu zbožnou úctu k Božímu Milosrdenství, aby z ní mohli očekávat co nejbohatší duchovní plody, 13. června 2002 na audienci pro odpovědné členy apoštolské penitenciárie stanovil: Udělují se plnomocné odpustky za obvyklých podmínek věřícím, kteří o 2. neděli velikonoční, tedy o neděli Božího Milosrdenství, s duší zcela odvrácenou od jakéhokoliv hříchu, i všedního, zúčastní se pobožnosti ke cti Božího Milosrdenství, nebo alespoň přeď veřejně vystavenou nebo ve svatostánku uloženou Nejsvětější svátostí oltářní se pomodlí Otče náš, Věřím v Boha a invokaci: "Ježíši, důvěřuji Ti!" Částečný odpustek se uděluje věřícím, kteří se zkroušeným srdcem pozvednou mysl k milosrdnému Pánu Ježíši a pomodlí se některou ze schválených invokací. Tento dekret má trvalou platnost.